Шеърият


Marta o'qildi

"Гар ошиқ эсанг, зебу такаллуфни унут"... Алишер Навоий ғазаллари.

БАДОЙИЪ УЛ-БИДОЯ»ДАН

*  *  *

Ё рабки, иноятингни ёр айла манга, 
Йўқлуққа ҳидоятингни бор айла манга, 
Ҳар каҳфи кифоятингни дор айла манга, 
Ҳар дурри иноятинг нисор айла манга.

*  *  *

Жонимдоғи «жим» икки долингға фидо, 
Андинг сўнг «алиф» тоза ниҳолингға фидо, 
«Нун»и доғи анбарин ҳилолингға фидо, 
Қолғон ики нуқта икки холингға фидо.

*  *  *

Гар ошиқ эсанг, зебу такаллуфни унут, 
Яхшию ямон ишда тахаллуфни унут, 
Ўтган гар эрур ямон, таассуфни унут, 
Келган гар эрур яхши, тасарруфни унут.

*  *  *

Эй ишқ, анинг кўйида тавфи ҳарам эт, 
Бизни доғи ул тавфға бошла, карам эт, 
Бир доира кўйи теграсида рақам эт, 
Гар чиқса аёғим, рақамингдвн қалам эт.

*  *  *

Ёшимға бағир қони чу эрди монанд, 
Кўз асради ёшдек бўлуб андин хурсанд. 
Турмади кўзумда еткач ул сарви баланд, 
Бўлмас киши фарзанди кишига фарзанд.

*  *  *

Кўзум учадур, магарки ёрим келадур, 
Эс ҳар дам озар, магар нигорим келадур. 
Ё бодияйи фироқ сайрида қилиб 
Юз марҳала қатъ шаҳсуворим келадур.

*  *  *

Лаълингни қилиб нуктасаро, эй қарокўз, 
Ишқ аҳли ҳаётиға яро, эй қарокўз.
 Чекма яна сурма кўз аро, эй қарокўз, 
Эл жониға қилма кўз қаро, эй қарокўз.

*  *  *

Жонбахш лабинг чашмайи ҳайвонму эмас?! 
Ҳажридин  онинг ичим тўла қонму эмас?! 
Ҳар қатрайи қон лаъли Бадахшонму эмас?! 
Ҳар порайи лаъли жавҳари жонму эмас?!

*  *  *

Гар ошиқ эсанг, меҳру вафо қилма ҳавас, 
Дард иставу дафъиға даво қилма ҳавас, 
Ҳижрону висол мутлақо қилма ҳавас, 
Дилдорингдин ғайри ризо қилма ҳавас.

*  *  *

Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш, 
Эл анга шафиқу меҳрибон бўлмас эмиш. 
Олтун қафас ичра гар қизил гул бутса, 
Булбулға тикандек ошён бўлмас эмиш.

*  *  *

Ким истаса салтанат, саходур анга шарт, 
Ҳар ваъдаки айласа, вафодур анга шарт. 
Ким фақр талаб қилса, фанодур анга шарт,
 Оллиға неким келса, ризодур анга шарт.

*  *  *

Бир гул ғамидин дедим қўяй бағрима доғ, 
Бергайму дебон атри димоғимға фароғ, 
Баргин чу мулаввас айлади бум ила зоғ, 
Эмди они исламоққа юз ҳайф димоғ.

*  *  *

Кўнглумни ғаму дард ила қон айлади ишқ, 
Кўз йўлидин ул қонни равон айлади ишқ,
 Ҳар қатрани билмадим қаён айлади ишқ, 
Бедил эканим буйла аён айлади ишқ.

*  *  *

Зоҳид сену ҳур, манга жонона керак, 
Жаннат санга бўлсун, манга майхона керак. 
Майхона аро соқию паймона керак, 
Паймона неча бўлса, тўла ёна керак.

*  *  *

Ёшунғон эмиш қаро булутға моҳим, 
Гардунни совурмоғлиғ эрур дилхоҳим. 
Кирмиш қаро туфроққа қуёшдек шоҳим, 
Невчун қаро қилмасун қуёшни оҳим?!

*  *  *

Кўнглум гулу сарв майли қилмас, нетайин? 
Сарву гул ила даме очилмас, нетайин? 
Дар шўх кўрунса, кўзга илмас, нетайнн? 
Бир шўхким, ул тилар — топилмас, нетайин?

*  *  *

Дедим зақанинг тутуб сақоғингни ўпай, 
Кўз қошингга суртубон қабоғингни ўпай,
Гулдек юзунг ислабон, дудоғингни ўпай, 
Йўқ, йўқ, йўқ, агар десанг аёғингни ўпай.

 

«ҒАРОЙИБ УС-СИҒАР»ДАН

*  *  *

Ўлсам ясаманг мунда мазоримни менинг, 
Юклаб элитинг жисми фигоримни менинг. 
Ўтру чиқариб аҳли диёримни менинг, 
Кўйида қўюнг тани низоримни менинг.

*  *  *

Эй улки, замона аҳлидин айрилдинг, 
Ишқ аҳли тариқи хўб эканни билдинг. 
Хуш қилдинг, алар тавринию қотилдинг, 
Раҳмат санга, яхши айладинг, хуш қилдинг.

*  *  *

Садбарг, бинафша, йўқса наргис, ё гул, 
Ичмак бўлмас булар ҳавоси била мул. 
То ҳажр елидин ўлди ошуфта димоғ, 
Юз нохуна кўз ичраву юз пора кўнгул.

*  *  *

Ғурбатқа тушуб заифу бемор ўлдум, 
Дарду ғаму меҳнат илгида зор ўлдум. 
Сартосар ажал тошидин афгор ўлдум, 
Сенсиз не балоларға гирифтор ўлдум.

*  *  *

Эй боди сабо, агар ҳаво айлагасен, 
Гулшанға етарни муддао айлагасен. 
Сарв оллида ер ўпуб дуо айлагасен, 
Гул қошида қуллуғум адо айлагасен.

*  *  *

Менменму висол умидидин шод ўлған, 
Бир-бир ғаму андуҳдин озод ўлған. 
Оз-озғина берган сойи гул атри насим, 
Булбулдек ишим нолаву фарёд ўлған.

*  *  *

Чун лола тўкулди, лолагун жом ичма, 
Гул фасли туганди майи гулфом ичма. 
Жавзода чу тутти меҳр ором ичма, 
Кўп бўлса зарурат ўлмайин шом ичма.

*  *  *

Ҳам жисмингга заъф бўлса жоним садқа, 
Ҳам жонингга жисми нотавоним садқа. 
Сарвингға шикаст ўлса равоним садқа, 
Йўқ-йўқки, санга жону жаҳоним садқа.

*  *  *

Ё кошифи асрори ниҳон бўлса киши, 
Ҳаллоли румузи осмон бўлса киши. 
Ё ошиқи зори нотавон бўлса киши, 
Девонаву расвойи жаҳон бўлса киши.

*  *  *

Фурқат саҳари ғамға йўлиқтурди мени, 
Ҳижрон куни юз балоға топшурди мени. 
Ғам шоми ўлум ҳолиға еткурди мени, 
Тонг отқуча уйқусизлиғ ўлтурди мени.

*  *  *

Кўз бирла қошинг яхши, қабоғинг яхши, 
Юз бирла сўзинг яхши, дудоғинг яхши. 
Энг бирла менгинг яхши, сақоғинг яхши, 
Бир-бир не дейин, бошдин аёғинг яхши.

*  *  *

Ҳажринг сипаҳи зеру забар қилди мени, 
Ғам кишвари ичра дарбадар қилди мени. 
Андинки батар эмас, батар қилди мени, 
Жон олғуча не дейки, нелар қилди мени.

  Хуршид Даврон кутубхонаси

- - -


< Orqaga qaytish